exists

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės exists.lt (toliau Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

1.2.   Naudotis exists.lt paslaugomis turi teisę:

1.3.   Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;

1.4.   Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;

1.5.   Visi juridiniai asmenys;

1.6.   Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.7.   Prekių kainos, nurodytos exists.lt el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.

1.8.   Pirkėjas, norėdamas įsigyti exists.lt prekę, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų exists.lt el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę, spaudžia ant mygtuko „Į krepšelį.  Tada pirkinys atsidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dešinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant „Apmokėjimas„. Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis. Po to Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama „Apmokėti”Tada Pirkėjas gali rinktis apmokėjimo būdą Paypal, Stripe arba Paysera. Po apmokėjimo patvirtinimo, Pirkėjo pasirinktos prekės bus ruošiamos siuntimui. Pirkėjas taip pat gaus el. laišką su užsakymo patvirtinimu. 

1.9.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje exists.lt, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. Parduotuvėje exists.lt.

1.10. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

2.    ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1.   Pirkdamas exists.lt parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą, telefono numerį, pašto kodą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

2.2.   Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.3.   exists.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

2.4.   Daugiau informacijos skaitykite exists.lt svetainėje – Privatumo politika.

3.    PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1.   Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir exists.lt el. Parduotuvės sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

3.2.   Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma exists.lt duomenų bazėje.

3.3.   Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

3.4.   Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

4.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.   Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę, pateikiamą exists.lt el. parduotuvėje.

4.2.   Pirkėjas, naudodamasis exists.lt el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

4.3.   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

4.4.   Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis exists.lt el. parduotuve.

4.5.   Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

5.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.   Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba paštomatu .

5.2.   Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti exists.lt el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.3.   Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito exists.lt el. parduotuvėje.

5.4.   Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

5.5.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

6.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

6.1.   Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis exists.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

6.2.   Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

6.3.   Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerių sistemas:

·           Paysera (el. bankininkystė, mokėjimo kortelės), kurios operatorius yra UAB „Paysera LT”;

·           „Stripe“ mokėjimo platforma.

6.4.   Prekių užsakymai priimami ir vykdomi 24/7.

7.    PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1.   Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2.   Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.3.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.4.   Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

8.    PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

8.1.   Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

8.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8.3.   Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties turi Pardavėjui exists.lt pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties pateikdamas laisvos formos pareiškimą (elektroniniu laišku).

8.4.   Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto.

9.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.   Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

9.2.   Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

9.3.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.4.   Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu info@exists.lt